T : +66 (0) 38 9390007     I    E : marketing@amata.com

วิสัยทัศน์

เป็นผู้สร้างเมืองที่สมบูรณ์แบบที่สร้างโอกาสดี ๆ ให้เกิดขึ้นที่นี่

พันธกิจ (MISSION)

มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการดำเนินธุรกิจตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ALL WIN โดยการขยายธุรกิจใหม่และสรรหานวัตกรรมที่จะสร้างความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ค่านิยม "5s" อมตะ

สถานที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม

  • สถานที่ตั้งที่เหมาะสมอยู่ในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ดของประเทศไทยและในประเทศเวียดนาม
  • โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อช่วยสนับสนุนสายการผลิต

แนวความคิดมุ่งมั่นบริการ

  • แสวงหา "ความสมบูรณ์แบบ" ในด้านความเป็นเลิศในการให้บริการสำหรับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและคู่ค้าของอมตะ

ทีมผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม

  • คณะกรรมการและทีมผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมและมีประสบการณ์

สถานะทางการเงินที่มั่นคง

  • สถานะการเงิน รายได้ ผลกำไรและการดำเนินงานเป็นบวก
  • ปฏิบัติตามแนวทางทางการเงินที่เข้มงวดของตลาดหลักทรัพย์

หุ้นส่วนที่ประสบความสำเร็จ

  • มีประวัติที่ดีที่แสดงถึงการเป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าและพันธมิตรในเอเชียที่ประสบความสำเร็จ