T : +66 (0) 38 939007     I    E : marketing@amata.com

วิสัยทัศน์

เป็นผู้สร้างเมืองที่สมบูรณ์แบบที่สร้างโอกาสดี ๆ ให้เกิดขึ้นที่นี่

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักปรัชญา “ALL WIN” เพื่อให้ผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับประโยชน์ โดยมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจใหม่ และสรรหานวัตกรรมที่จะสร้างความเป็นเมืองอัจฉริยะ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกภาคส่วน

วัฒนธรรมองค์กร AMATA DNA : DRIVE

D Dependable

  • เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ น่าเชื่อถือ วางใจได้ 

R Responsive

  • พร้อมให้บริการด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสิ่งแวดล้อม 

I Innovative

  • ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

V Visionary

  • มีมุมมองเชิงธุรกิจที่กว้างไกล สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ทุกคน 

E Efficient

  • มีมาตรฐานการทำงานในระดับสูง มีคุณภาพของทีมงานที่เป็นเลิศ