T : +66 (0) 38 939007     I    E : marketing@amata.com

น้ำและน้ำเสีย

การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

ด้วยผู้ผลิตเกือบ 1,100 รายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรีและอมตะ ซิตี้ ระยอง ประเทศไทย การจัดการทรัพยากรที่สำคัญอย่างยั่งยืน เช่น น้ำ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำรงอยู่และความสำเร็จของบริษัทอมตะในระยะยาว

สภาพอากาศมีความแปรปรวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีในภูมิภาค น้ำฝนเริ่มขาดแคลน ในขณะที่ความต้องการน้ำที่อมตะได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 30.4 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2011 เพิ่มขึ้นเป็น 38.3 ล้านลูกบาศก์เมตรในปี 2014 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในแต่ละปี การบริหารจัดการน้ำจึงต้องให้ความสำคัญในการคาดการณ์ล่วงหน้าและการวางแผนมากกว่าในอดีต บริษัทอมตะจึงได้เข้ามาบริหารจัดการเตรียมความพร้อมของทรัพยากรน้ำด้วยการลงทุนที่สูงมาก ซึ่งทำให้ขณะนี้มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 54.65 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่ง

ผลิตภัณฑ์น้ำทั้งหมดนั้นมีการบริหารจัดการโดยบริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) มีดำเนินงานภายใต้พันธกิจของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าของเราในนิคมอุตสาหกรรม โดยจัดหาแหล่งน้ำที่เพียงพอและยั่งยืน มีระบบทำน้ำบริสุทธิ์ และระบบบำบัดน้ำเสียโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการนี้ครอบคลุมถึงการจัดการทรัพยากรน้ำ การบำบัดและการจัดหา ในขณะที่ยังมีการจัดเส้นทาง การทำให้บริสุทธิ์และการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่

 

วิสัยทัศน์ “น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ต้องมีเพียงพอต่อการใช้งานและยั่งยืน”

 

น้ำที่ใช้ได้มีการผ่านกระบวนการขั้นสูงหลายขั้นตอน น้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำและทรัพยากรจะได้รับการบำบัดโดยใช้เทคโนโลยีระบบบําบัดน้ําเสียทั่วไปหรือการลอยตัวด้วยอากาศละลาย (dissolved air flotation) จากโรงงานที่ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม น้ำทิ้งจากโรงงานและท่อระบายน้ำฝนผ่านท่อต่าง ๆ ทำให้อมตะสามารถส่งน้ำแต่ละประเภทไปยังระบบบำบัดที่เหมาะสม

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง ต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการผสมผสานวิธีการบำบัดขั้นสูง อมตะสามารถมั่นใจได้ว่าเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ของน้ำเสียถูกนำมารีไซเคิลและใช้ซ้ำได้

สำหรับสองในสามของน้ำเสียทั้งหมด อมตะใช้เครื่องปฏิกรณ์ระบบถังปฏิกรณ์สลับเป็นกะ (Sequencing Batch Reactor) ตามด้วยเทคโนโลยีการกรองแบบไม่มีถังตกตะกอน (Biological Aerated Filtration technology) ในขณะที่น้ำส่วนที่เหลืออยู่จะได้รับการบำบัดโดยระบบกระบวนการเอเอสแบบธรรมดา (Conventional Activated Sludge) จากที่นี่ 70 เปอร์เซ็นต์ของน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะเข้าสู่กระบวนการ ออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis) หรือ UF Membrane ที่โรงงานบำบัดน้ำเสียของอมตะ ก่อนจะถูกส่งต่อไปยังโรงงานใกล้เคียง ส่วนที่เหลืออีก 30 เปอร์เซ็นต์ของน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกนำมาใช้ในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวส่วนกลางและสนามกอล์ฟและสำหรับกระบวนการระบายความร้อนที่โรงไฟฟ้าของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์

 

 Announcement

Announcement of the Industrial Estate of Thailand No.76/2560

 Download

Announcement of the Industrial Estate of Thailand No. 103/2556

 Download

Announcement of the Industrial Estate of Thailand No.001/2555 (For Amata City Rayong)

  Download

Announcement of the Industrial Estate of Thailand No.001/2555 (For Amata City Chonburi)

 Download

Announcement of the Industrial Estate of Thailand No.60/2538

 Download

Announcement of the Industrial Estate of Thailand No.108/2533

 Download

Other major laws

IEAT                                                                                    pdf_png-1230x0.png Download

Water Quality Standards

STD Water Supply (TH Version)                                      pdf_png-1230x0.png Download

STD Water Supply (EN Version)                                      pdf_png-1230x0.png Download

STD  for discharging wastewater                                    pdf_png-1230x0.png Download

into the central wastewater treatment system

Download

Sampling Pit-Layout                                                           pdf_png-1230x0.png Download

Water Manual                                                                    pdf_png-1230x0.png Download