T : +66 (0) 38 939007     I    E : marketing@amata.com

โครงการเมืองวิทยาศาสตร์อมตะ (อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผน)

โครงการเมืองวิทยาศาสตร์อมตะจะเป็นสวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการออกแบบโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมของบริษัทที่ทันสมัยและเป็นผู้นำในภาคอุตสาหกรรมไฮเทคและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ซึ่งประกอบด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนา ผู้ให้บริการรับทําวิจัยตามสัญญาและสตาร์ตอัป

อมตะตระหนักถึงความต้องการอุตสาหกรรมของไทยในการเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมการผลิตไปเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าปัจจุบันของเราในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ไม่เป็นความลับและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คน (เช่น อุตสาหกรรม อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการ นักลงทุนร่วม เป็นต้น) กระตุ้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาจิตวิญญาณของนวัตกรรม เหตุการณ์และกิจกรรม

พื้นที่โดยรวมประมาณ 1,000 ไร่ (159 ha) ตั้งอยู่ที่ อมตะ ซิตี้ ชลบุรี แผนแม่บทกำหนดขอบเขตสี่โซน ได้แก่ โซนวิชาการ โซน R&D โซนนวัตกรรมและโซนวิถีชีวิตแบบอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกจะได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะ