T : +66 (0) 38 9390007     I    E : marketing@amata.com

Data Center

อมตะขอเชิญชวนบริษัทต่าง ๆ ที่กำลังมองหาสถานที่ปลอดภัยและพร้อมที่จะเป็นศูนย์ข้อมูล มาลองพิจารณาเกี่ยวกับดาต้าเซ็นเตอร์พาร์คที่ อมตะ ซิตี้ ชลบุรี การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่ต้องการให้ทางบริษัทมีการจัดเก็บ ประมวลผล และ/หรือแจกจ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์จำนวนมากจากระยะไกลเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และดาต้าเซ็นเตอร์พาร์คของอมตะก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้งหมดเหล่านี้

สถานที่นั้นมีการติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญสำหรับศูนย์ข้อมูล รวมทั้งความซ้ำซ้อนและความยืดหยุ่น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลการดำเนินการจะไม่ถูกทำลายหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดล้มเหลว

Amata invites companies in search of a secure and well equipped location for a data center to consider Amata Data Center Park at Amata Nakorn, Chonburi. Modern day business operations often require companies to remotely store.

Amata invites companies in search of a secure and well equipped location for a data center to consider Amata Data Center Park at Amata Nakorn, Chonburi. Modern day business operations often require companies to remotely store.

Amata invites companies in search of a secure and well equipped location for a data center to consider Amata Data Center Park at Amata Nakorn, Chonburi. Modern day business operations often require companies to remotely store.

Amata invites companies in search of a secure and well equipped location for a data center to consider Amata Data Center Park at Amata Nakorn, Chonburi. Modern day business operations often require companies to remotely store.

Amata invites companies in search of a secure and well equipped location for a data center to consider Amata Data Center Park at Amata Nakorn, Chonburi. Modern day business operations often require companies to remotely store.

Amata invites companies in search of a secure and well equipped location for a data center to consider Amata Data Center Park at Amata Nakorn, Chonburi. Modern day business operations often require companies to remotely store.