T : +66 (0) 38 9390007     I    E : marketing@amata.com

โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร เป็นโรงพยาบาลใหม่ขนาด 9 ชั้น 141 เตียงตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ ชลบุรี เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2005