T : +66 (0) 38 9390007     I    E : marketing@amata.com

ความยั่งยืน

ภาพ: ชมวิวสนามกอล์ฟ อมตะสปริงคันทรีคลับ อมตะ ซิตี้ ชลบุรี

 

นโยบายด้านภาษีของกลุ่มอมตะ

"เนื่องจากบริษัทตระหนักว่าความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจต้องมาพร้อมกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อม..."

"รัฐบาลได้ประกาศนโยบายที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงซึ่งขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างราบรื่น ประสบผลสำเร็จต่อเนื่องและมีความยั่งยืน รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครอบคลุมจังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทราโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเตรียมการลงทุนและการขยายตัวได้รวดเร็วขึ้นเพื่อทำให้ EEC เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ดีและทันสมัยที่สุดในอาเซียน (ASEAN) นโยบายดังกล่าวถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ในการเร่งพัฒนาและขยายโอกาสทางธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล บริษัทจะเปลี่ยนจากการเป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นผู้พัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ และจะพัฒนาโครงการใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนโครงการเมืองอัจฉริยะ เช่น โครงการเมืองวิทยาศาสตร์ (ScienceCity) โครงการเมืองการศึกษา (EduTown) และโครงการเมืองทางการแพทย์ (MediTown) โดยมีเจตนายกระดับการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสูงเพื่อแทนที่อุตสาหกรรมการผลิต โครงการพัฒนาเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากบริษัทตระหนักว่าความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจต้องมาพร้อมกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการจัดการกากของเสียและมลพิษทางอากาศตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการต่าง ๆ อาทิเช่น การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมด้วยการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน การขยายพื้นที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำโครงการและกิจกรรมใหม่ ๆ ร่วมกับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงสังคมและชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้น พลังความร่วมมือกันจะช่วยขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน