T : +66 (0) 38 939007     I    E : marketing@amata.com

ความยั่งยืน

ภาพ: วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

 

document.png นโยบายด้านภาษีของกลุ่มอมตะ

document.png นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

document.png นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

document.png จรรยาบรรธุรกิจสำหรับคู่ค้า

"อมตะมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตไปพร้อมกับการรักษาสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ดำเนินธุรกิจตามปรัชญา “ALL WIN” ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา การนำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาผนวกรวมกับแผนพัฒนาธุรกิจของบริษัท จึงเกิดการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปีที่ผ่านมา มุ่งสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ชั้นนำของประเทศและในภูมิภาค เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายของโลกอนาคต ทั้งยังสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) อีกด้วย”

วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) รายงานความยั่งยืน 2561