• สร้างเมืองสมบูรณ์แบบ เมืองที่ความเป็นไปได้เกิดขึ้น

  • สร้างเมืองสมบูรณ์แบบ เมืองที่ความเป็นไปได้เกิดขึ้น

  • สร้างเมืองสมบูรณ์แบบ เมืองที่ความเป็นไปได้เกิดขึ้น

  • สร้างเมืองสมบูรณ์แบบ เมืองที่ความเป็นไปได้เกิดขึ้น

ยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเป็นไปได้อันน่าตื่นเต้น

ทุกธุรกิจต้องการฐานดำเนินธุรกิจ และหากคุณกำลังมองหาสถานที่ตั้งหรือขยายฐานการผลิตของคุณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อมตะมีคำตอบให้คุณ

อมตะก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2532 เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอกชนชั้นนำของโลก หรือที่เราเรียกกันว่า 'เมืองอุตสาหกรรม'

เราเชี่ยวชาญในการวางแผน พัฒนา บริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม บริษัทไม่เพียงมุ่งมั่นจัดหาทำเลทีมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ แต่ยังพัฒนาพื้นที่โครงสร้างให้มีความครบครันทั้งสาธารณูปโภคพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการบริการที่หลากหลาย คุณมีตัวเลือกมากมายในการจัดหาที่ดินและสร้างโรงงานซึ่งอาจขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ อีกทั้งยังมีโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าเพื่อให้ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ

ปัจจุบันมี

7 โครงการ

และมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างวางแผน (ประเทศไทย เวียดนาม สปป.ลาว พม่า)

มีพื้นกว่า

100 ตร. กม.

ที่พัฒนาแล้ว (รวมทุกนิคม)

มีผู้เช่ามากกว่า

1,440 ราย

ในเขตอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม (รวมทุกนิคม)

มีคนทำงานมากกว่า

330,000 คน

รวมทุกนิคม

มีบริษัทย่อย

41 ราย

ในกลุ่มอมตะ

นโยบายความยั่งยืนของอมตะ

   

อมตะมุ่งมั่นที่จะให้ธุรกิจและเศรษฐกิจสังคมเติบโตไปพร้อมกับการอยู่ร่วมกันอย่างดีระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการใช้ทรัพยากรจำนวนมากเสมอ จึงส่งผลกระทบในเชิงบวกและลบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทจึงได้ดำเนินงานอย่างเคร่งครัดตามปรัชญา “ALL WIN” ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควบคู่ไปกับการเติบโตของธุรกิจของบริษัท

พัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ

ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

มุ่งมั่นสร้างพลังงานสะอาดเพื่อเมืองคาร์บอนต่ำ

สร้างขีดความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มการดูดซึมก๊าซเรือนกระจกในการดำเนินงานของบริษัท และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน

พัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต

สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทและสร้างมูลค่าเพิ่ม

สร้างคุณค่าสู่สังคม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง รวมถึงการตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ ALL WIN

อัปเดตข่าวสาร

สมัครรับจดหมายข่าวของเรา

สมัครรับจดหมายข่าวของเราเพื่อรับข่าวสารและอัปเดตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเรา

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes