T : +66 (0) 38 9390007     I    E : marketing@amata.com

“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

เม.ย. 1st, 2019

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และชมรมอมตะจิตอาสา ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ผู้ประกอบการภายในนิคมฯ 111 ราย และ ชุมชนโดยรอบนิคมฯ จัดกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2562 ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมงคลทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 2,000 ต้น ณ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เฟส 9 และพื้นที่ว่างด้านหน้าโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3, 4 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 900 คน

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าถวายเป็นพระราชกุศล ต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกจะช่วยสร้างความชุ่มชื้น เพิ่มออกซิเจนในอากาศ ลดสภาวะโลกร้อน และทำให้ระบบนิเวศน์เกิดความสมดุลธรรมชาติ ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม