T : +66 (0) 38 9390007     I    E : marketing@amata.com

“อมตะ” เปิดงานมหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี

เม.ย. 19th, 2019

ปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ อมตะซิตี้ ระยอง ที่ดำเนินกิจการอยู่เกือบ 1,000 โรงงาน ซึ่งมีความต้องการแรงงานจำนวนมาก บริษัทฯ จึงร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก E.Tech จัดมหกรรมนัดพบแรงงานเป็นประจำทุกปี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง/ สถานประกอบการ และผู้สมัครงานได้มีโอกาสพบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถละความถนัดของตนเอง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือของโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งและส่งเสริมให้เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่น อีกด้วย

โดยในปีนี้บริษัทจัด “มหกรรมนัดพบแรงงาน”ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีและ อมตะซิตี้ ระยอง ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 และ 27 เมษายน 2562 ตามลำดับ ในส่วนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีนั้น มีตำแหน่งงานว่างกว่า 4,900 อัตรา จาก 106 หน่วยงานมาเปิดรับสมัคร โดยมีผู้ได้รับการบรรจุงานจำนวน 537 ราย เกิดมูลค่าการจ้างงานต่อเดือนกว่า 5.3 ล้านบาท

และในส่วน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง มีตำแหน่งงานว่างกว่า 2,350 อัตรา มี 60 หน่วยงานมาเปิดรับสมัคร และมีผู้ได้รับการบรรจุงานจำนวน 975 ราย เกิดมูลค่าการจ้างงานต่อเดือนกว่า 9.6 ล้านบาท