การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความเสี่ยง

การกำกับดูแลกิจการที่ไม่มีประสิทธิภาพจะสร้างผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียสำคัญหลายกลุ่มและอาจเกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานที่ไม่มีการกำกับดูแลที่ดีได้ ซึ่งจะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบขาดความเชื่อมั่นและเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและความสามารถในการสร้างคุณค่าในอนาคตของบริษัทฯ  

โอกาส

การกำกับดูแลกิจการให้ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นรากฐานสำคัญของการสร้างความมั่นใจของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 คน ในจำนวนนี้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต่อกรรมการทั้งหมดร้อยละ 71.43  และกรรมการอิสระจำนวน 4 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการอิสระต่อกรรมการทั้งหมดร้อยละ 57.14 คณะกรรมการทุกคนผ่านกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติทางกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายตาม Skill Matrix มาปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix)

นายวิกรม กรมดิษฐ์

 • ด้านธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
 • ด้านการตลาด / พัฒนาธุรกิจ
 • ด้านกลยุทธ์

นายจักก์ชัย พานิชพัฒน์

 • ด้านเทคโนโลยี
 • ด้านการกำกับดูแลกิจการ
 • ด้านกลยุทธ์

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์

 • ด้านธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
 • ด้านการตลาด / พัฒนาธุรกิจ
 • ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • ด้านกลยุทธ์

นายอนุชา สิหนาทกถากุล

 • ด้านการกำกับดูแลกิจการ
 • ด้านการตลาด / พัฒนาธุรกิจ
 • ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • ด้านการเงิน / บัญชี

นายนพพันธป์ เมืองโคตร

 • ด้านการกำกับดูแลกิจการ
 • ด้านกฎหมาย

รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ

 • ด้านธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
 • ด้านเทคโนโลยี

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

 • ด้านเทคโนโลยี
 • ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • ด้านกลยุทธ์

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการฯ”

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาปรับปรุงกลไกการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติที่ปรับปรุงใหม่ได้แก่ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้มีแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ (รายละเอียดปรากฏในแบบ 56-1 One Report หัวข้อ “รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ”) 

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินผลการทำงาน (Self-Assessment Form) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการประเมินประกอบด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการทั้งคณะ ซึ่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินจะถูกนำไปปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียต่อไป 

การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท จึงสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ ต่อไป ในปี 2565 นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการ ร่วมการอบรมภายในหัวข้อ “Corporate Governance & Anti-Corruption จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors; IOD) 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัทเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมเพื่อติดตามงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ จำนวน 1 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะได้รายงานความคืบหน้า ในการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและพิจารณาให้คำแนะนำในการตอบสนองต่อประเด็นต่างๆ รวมถึงการกำหนดเป้าหมายองค์กรและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (Sustainability Corporate Goal and KPI) ซึ่งกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้นำบริษัทและผู้บริหารระดับสูงต่อไป นอกเหนือจากตัวชี้วัดทางการเงิน  

นอกจากนี้คณะกรรมการชุดย่อยยังได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน จำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วย คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 2 ครั้ง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 ครั้ง โดยประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ ได้รายงานสรุปผลการประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ให้คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับทราบ และให้คำแนะนำ รวมถึงพิจารณาแนวทางบริหารจัดการประเด็นสำคัญเชิงกลยุทธ์ และนำข้อมูลประเด็นความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อคัดเลือกและระบุประเด็นความเสี่ยงขององค์กรต่อไป 

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes