การจัดการความยั่งยืนขององค์กร

นโยบายและกลยุทธ์หลักด้านความยั่งยืน

โครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ จากทุกภาคส่วนในองค์กร

จึงกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้มีบทบาทในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง และเอื้อต่อการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง บริษัทฯ เชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบกับการมีคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และความรับผิดชอบ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนของธุรกิจและสังคมโดยรวมต่อไป

บริษัทฯ ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีโครงสร้างการบริหารความยั่งยืนขององค์กร (Disclosure 102-19, 102-20) ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ (AMATA Sustainable Development Committee) ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไปจากสายงานต่างๆ และคณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ (AMATA Sustainable Development Working Committee) ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกฝ่ายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายใต้การกำกับดูแลและติดตามงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ

การดำเนินงานเพื่อความที่ยั่งยืนภายในบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ ครอบคลุมการดำเนินงานทุกมิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ มีการติดตาม และพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก แนวโน้ม และทิศทางด้านความยั่งยืนของโลก ที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนนำความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมาพิจารณากำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงานต่างๆ เพื่อเตรียมรับมือหรือตอบสนองกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอมตะ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

 • กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • พิจารณาให้คำแนะนำแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • ดำเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กร

 • ติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

 • ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริษัท

คณะทำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • ทบทวนและประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 • ดำเนินการตามกระบวนการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

 • ริเริ่มโครงการ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในทุกด้าน

 • ถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนความรู้ในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่พนักงานทั้งหมดในบริษัท พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานในทุกด้าน

 • ติดตามผลการดำเนินงานและเก็บข้อมูลในโครงการต่างๆ

 • จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบาย มาตรฐานการจัดการ และแนวปฏิบัติ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมทางกระบวนการหรือพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าที่สมดุลและยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามหลักปรัชญา “ALL WIN”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งและเกื้อหนุนการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้ปลูกฝัง ค่านิยม พฤติกรรม และทัศนคติ ผ่าน “AMATA DNA” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลัก 5 ประการ ได้แก่ น่าเชื่อถือวางใจได้ (Dependable) พร้อมให้การตอบสนอง (Responsive) ลองคิดสิ่งใหม่ (Innovative) มองไกลไปข้างหน้า (Visionary) เต็มคุณค่ามีประสิทธิภาพ (Efficient) เพื่อเป็นรากฐานในการนำพาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทฯ ได้นำหลักการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับโครงการและกิจกรรมทางธุรกิจให้สร้างมูลค่าและคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือช่วยแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการสร้างมูลค่า และคุณค่าให้กับบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการดำเนินธุรกิจตามปรัชญา “ALL WIN” ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่งคงและยั่งยืน ดังนี้

เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรมและคุณภาพ

มุ่งเน้นการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการทำงานและบริการ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ดำเนินธุรกิจให้เกิดผลกระทบทางลบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อผู้มีส่วนได้เสียให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย มุ่งมั่นในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงรอบด้าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล

ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม หรือธุรกิจใหม่ที่ลดผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

จากการบูรณาการแนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ากับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจและมุ่งสู่การเป็นผู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะชั้นนำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเป็นเมืองที่สมบูรณ์แบบที่สร้างโอกาสและประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจสังคมให้เติบโตไปพร้อมกับการอยู่ร่วมกันด้วยดีระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ บนพื้นฐานของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้วางกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้วยการเป็นผู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ

บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากเดิมที่เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่เป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ จากทั่วโลก ให้เป็นผู้พัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ชั้นนำในพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 ประเภท ที่ได้รับการส่งเสริมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นี้ได้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความแตกต่างและความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทฯ และเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้า รวมถึงลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เติบโตผ่านหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

บริษัทฯ วางกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับเมืองอัจฉริยะให้ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเติบโตอย่างมีคุณภาพ ผ่านการร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่เป็นบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงและมีความเป็นมืออาชีพในธุรกิจแขนงต่าง ๆ ทำให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติมและเป็นการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจหลัก

สร้างสังคมที่มีความปลอดภัยและใส่ใจทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียหลักทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และความรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้สมาชิกในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนานวัตกรรมในกระบวนการทำงานเพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาธุรกิจใหม่ที่สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลแนวทางปฏิบัติและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างโปร่งใสผ่านช่องทางต่าง ๆ

สร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ธุรกิจที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นในปัจจุบันและอนาคตสามารถเอื้อประโยชน์และสร้างโอกาสให้กับผู้มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ไม่เพียงเฉพาะตัวบริษัทฯ เองเท่านั้น บริษัทฯ ส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่งานตามความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน ช่วยให้เกิดแรงผลักดันในการทำงานและสร้างความผูกพันกับองค์กร

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมลงทุนในการพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองตอบความต้องการของลูกค้าและประชาชนที่อยู่อาศัยทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม และเปิดโอกาสให้ประชากรทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างสะดวกและทั่วถึง เช่น การแพทย์ การศึกษา การติดต่อราชการ  และสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ

สร้างประชาคมที่ดีเพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียทางตรง (primary stakeholder) การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและส่งเสริมซึ่งกันและกันจึงเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน  การสร้างสังคมที่ดีภายในบริษัทฯ อันได้แก่ พนักงานในองค์กรซึ่งเป็นทรัพยากรหลักที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความความสำเร็จ บริษัทฯ จึงดูแลให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน พัฒนาทั้งทักษะและจิตใจ เพื่อให้ร่วมกันสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพและพร้อมแบ่งปันสู่สังคมภายนอก

ส่วนประชาคมภายนอกได้แก่ การรวมกลุ่มของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ชุมชนโดยรอบ และส่วนราชการท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมุ่งสร้างผลลัพธ์ร่วมกัน (Collective impact) โดยมีเป้าหมายเดียวกัน มีความเข้าใจในบทบาทของกันและกัน ลดการต่อต้าน และสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในการช่วยกันดูแลและพัฒนาสังคมโดยรวมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes