ประกาศความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (“บริษัทฯ” หรือ “เรา”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะเก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”) เท่านั้น และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

1.ประกาศความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลใช้กับบุคคลใดบ้าง

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลในกรณีดังต่อไปนี้

1.1 กรณีท่านเป็นบุคคลธรรมดา

1. ลูกค้า

 • ผู้เช่าที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
 • ผู้ที่ประสงค์จะซื้อที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง
 • ผู้ได้รับบริการของบริษัทฯ
 • ผู้ติดต่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ผู้ที่รับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการผ่านช่องทางต่างๆ
 • ผู้ที่ได้รับการเสนอหรือชักชวนจากนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง

2. พันธมิตรทางธุรกิจ

 • ผู้ร่วมลงทุนกับบริษัทฯ
 • ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นที่มีผลประโยชน์ร่วมกับบริษัทฯ
 • ผู้เข้าเจรจากับบริษัทฯ เพื่อลงทุน ร่วมทุนกับบริษัทฯ

3. คู่ค้า

 • ผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วง
 • ผู้เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ผู้ติดต่อเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการ

4. บุคลากรของบริษัทฯ 

 • พนักงานประจำ (Permanent)
 • พนักงานสัญญาจ้าง (Contract) 
 • •พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ (Outsource)
 • ผู้ฝึกงาน
 • อดีตพนักงาน

5. ผู้สมัครงาน

 • ผู้ยื่นใบสมัครงานและผู้อยู่ในระหว่างกระบวนการสัมภาษณ์งาน และ  รวมไปถึงบุคคลที่ผู้สมัครงานได้ให้ข้อมูลไว้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสมัครงาน เช่น บิดา มารดา เป็นต้น

6. ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหน่วยทรัสต์ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

 • ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทรัสต์
 • กรรมการ ซึ่งรวมถึง กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และกรรมการอื่นไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร แต่ทั้งนี้            ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  ในฐานะลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฯ
 • ผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร (รวมถึง บุตรบุญธรรม) และคู่สมรสของบุตรของกรรมการ และผู้รับมอบฉันทะ/ผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนกองทรัสต์ และ/หรือกรรมการ 
 • ผู้ช่วยส่วนตัว เลขานุการ และผู้ติดต่อประสานงานของกรรมการ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนกองทรัสต์  

7. ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น

 • ผู้นำชุมชน
 • ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการของฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ของบริษัทฯ

8. บุคคลอื่นๆ ที่บริษัทฯ อาจเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

เช่น

 • สื่อมวลชน
 • ผู้มาติดต่อประสานงาน
 • พนักงานขนส่งพัสดุ
1.2 กรณีเป็นนิติบุคคลและหน่วยงานของรัฐ

เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในกรณีดังต่อไปนี้

1. บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ทั้งนี้ นิติบุคคล มีความหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัท มหาวิทยาลัย สมาคม หอการค้า

 • บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือ          นิติบุคคลที่มีการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ เช่น

  • ผู้ถือหุ้น (บุคคลธรรมดา)
  • กรรมการ
  • ผู้มีอำนาจกระทำการแทน
  • พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  • ที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี เป็นต้น และ ในกรณีที่ที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคลให้รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ มีความเกี่ยวข้องกับที่ปรึกษานั้นด้วย

2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ

 • พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานรัฐ เช่น
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • หน่วยงานราชการตามการปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหาร  ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น


2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราจะเก็บรวบรวม “ข้อมูลส่วนบุคคล” ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งอาจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อันหมายความรวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

For the purposes outlined in this Privacy Notice, we will collect and process your personal information if you are an individual in the following categories:

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล -
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขที่ประกันสังคม เลขที่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสถานะครอบครัว สถานะการเกณฑ์ทหาร ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและการอบรมต่าง ประวัติการทำงาน ข้อมูลที่ปรากฏบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ สภาวิชาชีพ หรือสถาบันการศึกษา (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใบปริญญาบัตร ใบแสดงผลการศึกษา และเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาอื่น ) ทักษะและความสามารถด้านต่าง งานอดิเรกและกิจกรรมที่เคยเข้าร่วม ตำแหน่งงานที่สมัคร จำนวนเงินเดือนที่คาดหวัง ผลการประเมินและความเห็นจากการสัมภาษณ์งาน ลักษณะทางกายภาพของบุคคล ใบหน้า น้ำหนัก ส่วนสูง เสียง รูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และลายมือชื่อ

ข้อมูลในการติดต่อ -
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือและบ้าน) อีเมล บัญชีไลน์ (Line ID) 


ข้อมูลทางบัญชี -
เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี ธนาคาร/สาขาที่เปิดบัญชี และข้อมูลอื่น ที่ปรากฏบนหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน -
อายุงาน ตำแหน่ง ฝ่าย แผนก รหัสประจำตัวพนักงานบริษัทฯ อัตราเงินเดือน โบนัส   สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ จำนวนเงินที่หักเพื่อส่งเข้ากองทุนต่าง ผลการประเมินการทำงานและความเห็นของผู้ประเมิน ข้อมูลการเข้า-ออกบริษัทฯ การเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายและเงินทดรองต่าง การพิจารณาอนุมัติงานซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตน การเข้าถึงใช้ พิมพ์ และทำสำเนาข้อมูลที่เก็บรักษาในระบบของบริษัทฯ และการใช้งานระบบการรับ-ส่งอีเมล การขาดหรือลางาน การใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือสวัสดิการต่าง ของบริษัทฯ การร้องเรียน การตักเตือน และการลงโทษทางวินัย และ การสิ้นสุดการจ้างงาน (เช่น การลาออก/เลิกจ้าง เหตุผลที่เลิกจ้าง วันที่สิ้นสุดการจ้างงาน)

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทรัสต์ และกรรมการ -
ข้อมูลการถือหุ้น (รวมถึงการเป็นหุ้นส่วน) และประวัติการเป็นกรรมการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทหรือบริษัทอื่น (รวมถึงห้างหุ้นส่วนอื่น) ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ  ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการและธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งการกล่าวโทษ การดำเนินคดี คำพิพากษา และการลงโทษตามกฎหมายดังกล่าว (รวมถึงการถูกลงโทษทางวินัยของหน่วยงานของรัฐ และการถูกปฏิเสธคำขอโดยหน่วยงานของรัฐ) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและความสามารถของบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการฝึกอบรม และข้อมูลอื่น ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ -
ตำแหน่ง วาระในการดำรงตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน รวมถึง ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส สิทธิประโยชน์ และการใช้สิทธิประโยชน์นั้น ข้อมูลการเข้า-ออกบริษัทฯ การเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายและเงินทดรองต่าง การเข้าประชุม ออกเสียง แสดงความเห็น และลงมติในที่ประชุม และการสิ้นสุด  การดำรงตำแหน่ง

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น หน่วยลงทุนทรัสต์และการประชุมผู้ถือหุ้น-
จำนวนหุ้น/หน่วยลงทุนทรัสต์ที่ถือ เลขที่หุ้น/หน่วยลงทุนทรัสต์ มูลค่าหุ้น/หน่วยลงทุนทรัสต์ ประวัติการรับ-โอนหุ้น/หน่วยลงทุนทรัสต์ การจองซื้อหุ้น/หน่วยลงทุนทรัสต์ การชำระค่าหุ้น/หน่วยลงทุนทรัสต์ การรับเงินปันผล การคืนเงินลงทุน การเข้าประชุม ออกเสียง แสดงความเห็น และลงมติในที่ประชุม รวมทั้งการใช้สิทธิต่าง อันเกี่ยวกับหุ้น/หน่วยลงทุนทรัสต์

ข้อมูลพฤติกรรม-
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯ ข้อสอบถาม คำแนะนำหรือข้อติชม และพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ เป็นต้น พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา (ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา)

ข้อมูลทรัพย์สินของบุคคล-
ข้อมูลที่ปรากฏบนโฉนดที่ดินที่ซื้อขาย (เช่น หมายเลขโฉนด หมายเลขที่ดิน แผนผังที่ดิน) รายละเอียดของมิเตอร์น้ำประปาและมิเตอร์ไฟฟ้าที่โอน ทรัพย์สินที่เช่า และ บริเวณและแผนผังพื้นที่ที่เช่า

ข้อมูลธุรกรรม-
ข้อมูลที่ปรากฏบนใบจอง (เช่น หมายเลขการจอง ทรัพย์สินที่จอง จำนวนเงินจอง)    ราคาซื้อขาย จำนวนเงินค่าบริการ จำนวนเงินค่าเช่า จำนวนเงินมัดจำและเงินประกัน ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมและภาษี วันที่จองและวันที่โอนกรรมสิทธิ์ วันที่เช่าและสิ้นสุดการเช่า ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและคำติชม และสถานะอื่น ของธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ภายในระยะเวลารับประกัน การให้บริการส่วนกลาง หรือการให้เช่าพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ ซึ่งรวมถึง รายละเอียดการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

ในกรณีที่จำเป็นและกฎหมายอนุญาตให้เราสามารถดำเนินการได้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิเสรีภาพ การแทรกแซงซึ่งสิทธิเสรีภาพ หรือการเลือกปฏิบัติต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของท่าน ตามประเภทที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล :
-ข้อมูลที่ปรากฏบนเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น สัญชาติ ศาสนา และ กรุ๊ปเลือด (หากมี) เป็นต้น
-เชื้อชาติ
-ข้อมูลชีวภาพ เช่น ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ เป็นต้น

ข้อมูลด้านสุขภาพ :
เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพและความบกพร่องทางร่างกาย ข้อมูลด้านสุขภาพที่ปรากฏในใบรับรองแพทย์ ข้อมูลความเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ ข้อมูลจากการคัดกรองอาการป่วย   ในระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น

 

2.3 ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุข้างต้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นในกรณีที่มีความจำเป็นหรือกฎหมายอนุญาตให้เราสามารถดำเนินการได้ โดยเราจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด 


3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใด

เราเก็บ รวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของตามท่านตามที่ระบุในข้อ 2 มาจากแหล่งดังต่อไปนี้
เราเก็บ รวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของตามท่านตามที่ระบุในข้อ 2 มาจากแหล่งดังต่อไปนี้
เราเก็บรวบรวมจากท่านโดยตรง
 • เมื่อท่านสมัครงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ยื่นใบสมัครและประวัติต่อบริษัทฯ โดยตรง หรือโดยผ่านเว็บไซต์หรือบริษัทจัดหางานอื่น ๆ โดยในกรณีที่ท่านผ่านการคัดเลือกในชั้นต้น บริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านเพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลจากการตรวจสุขภาพตามที่จำเป็น
 • เมื่อท่านผ่านการคัดเลือก บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการจัดทำสัญญาจ้างแรงงานและทะเบียนประวัติพนักงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการให้แก่ท่านตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

 • ในระหว่างการจ้างงาน เมื่อท่านปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือเมื่อท่านใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือสวัสดิการต่าง ของบริษัทฯ

 • เมื่อสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง

 • เมื่อท่านให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามของบริษัทฯ

 • เมื่อท่านเข้าสู่พื้นที่สำนักงาน เราอาจจัดให้มีการคัดกรองอาการป่วยในระบบ ทางเดินหายใจโดยการตรวจวัดอุณหภูมิและการกรอกแบบสอบถาม หรือ ตามมาตรการที่เหมาะสม

 • เมื่อท่านให้ข้อมูลแนะนำตัวแก่บริษัทฯ เช่น การให้นามบัตรของท่านแก่บริษัทฯ เป็นต้น

 • เมื่อท่านให้ข้อมูลเพื่อจัดเตรียมหรือปฏิบัติตามสัญญา หรือบันทึกข้อตกลง 

 • เมื่อท่านให้ความยินยอมในการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และท่านได้ให้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ

 • เมื่อท่านเข้าประชุมคณะกรรมการและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ/ผู้บริหาร
 • กรณีอื่น ที่เราจะแจ้งให้ท่านทราบ

เราเก็บรวบรวมโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 • กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งติดตั้งภายในพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่อื่น ที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ 

 • ภาพถ่ายและวิดิโอต่าง ที่บริษัทฯ อาจบันทึกท่านในงานต่าง

 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบสแกนลายนิ้วมือ

 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัทฯซึ่งรวมถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ต
 • กรณีอื่น ที่เราจะแจ้งให้ท่านทราบ 

เราเก็บรวบรวมจากบุคคลอื่น

 • เราอาจได้รับข้อมูลของท่านมาจากบุคคลที่สาม เช่น ลูกค้า คู่ค้า พันมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เป็นต้น

 • กรณีอื่น ที่เราจะแจ้งให้ท่านทราบ

เราเก็บรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลอันเป็นสาธารณะ

 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านสื่อต่าง เช่น ข่าวบนอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

 • เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบของหน่วยงานราชการอันเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เว็บไซต์ของกรมโรงงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่สามของท่าน เช่น ข้อมูลบุคคลที่ท่านอ้างอิงในการสมัครงาน ข้อมูลบุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น ท่านจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลที่สามนั้นทราบก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลนั้นให้แก่เราและจะต้องอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่ท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญา เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เวลาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งในบางกรณี การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจทำให้ท่านไม่สามารถรับสิทธิบางอย่างเนื่องจากเราไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์นั้น


4. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเก็บรวบรวมใช้และอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้โดยเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฐานใดฐานหนึ่งหรือหลายฐานดังนี้ :

() การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล ((ฐานระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ) (Vital Interest))

() การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น (ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis))

() การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัทฯ (ฐานภารกิจของรัฐ (Public Interest))

() การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่น เว้นแต่ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลอื่นนั้นจะมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest))

(จ) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทฯ  (ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation))

ในกรณีที่เราไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฐานใดฐานหนึ่ง เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน (ฐานความยินยอม (Consent)) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ เราจะดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อมายังบริษัทฯ ตามช่องทางที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เราได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งฐานที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ของท่านตามประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

4.1 ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.1.1 เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัทฯ และประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน 
-ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
 4.1.2 เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ และเพื่อการตลาด
-ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
4.1.3 เพื่อจัดทำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาต่าง เช่น สัญญาเช่าอาคารและที่ดิน สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน สัญญาโอนกรรมสิทธิ์สัญญาบริการเป็นต้นรวมทั้งการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการดังกล่าวด้วย
-ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

4.1.4 เพื่อใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการจดทะเบียนสิทธิการเช่า รวมทั้งการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการดังกล่าวด้วย
-ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) (การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสัญชาติของลูกค้าผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์)
-ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

4.1.5 เพื่อการทวงถาม การรับชำระเงินและจ่ายเงินต่าง เช่น  ค่าซื้อขายที่ดิน ค่าเช่า เงินประกัน ค่าธรรมเนียม และบริการสาธารณูปโภค เป็นต้น รวมทั้งดำเนินการใด   เพื่อระงับข้อพิพาท
-ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.1.6 เพื่อการขยายโอกาสการลงทุน
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

4.1.7 เพื่อการจัดเลี้ยง จัดประชุม รวมถึงการนำเสนอผลงาน 
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

4.1.8 เพื่อสำรวจข้อมูลและจัดทำรายงาน เช่น รายงานประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.2 คู่ค้า

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฐานตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.2.1 เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัทฯ และประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน
-ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
4.2.2 เพื่อการคัดเลือกคู่ค้า
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)
4.2.3 เพื่อจัดทำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาต่าง เช่น สัญญารับเหมาก่อสร้าง   สัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาสัญญาบริการ สัญญากู้ยืมเงินและสัญญาทางการเงิน เป็นต้น
-ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.2.4 เพื่อการทวงถาม  การรับชำระเงินและจ่ายเงินต่าง เช่น การรับและคืนเงินประกันการก่อสร้างต่าง การทำเบิกจ่ายค่าสินค้าและบริการ ค่าคอมมิชชั่น การวางใบเรียกชำหนี้ เป็นต้น รวมทั้งดำเนินการใด เพื่อระงับข้อพิพาท
-ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.2.5 เพื่อการตรวจสอบการดำเนินการของคู่ค้า เช่น การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการขอเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน เป็นต้น
-ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.2.6 เพื่อจัดทำรายงาน เช่น รายงานประเมินความพึงพอใจ รายงานการตรวจสอบคู่ค้า รายงานการตรวจสอบมาตรฐาน ISO หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA/EHIA) หรือรายงานอื่น ตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือส่งรายงานดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการตรวจสอบมาตรฐาน ISO หรือรายงานการประเมินผลกระทบ
-ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
-ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.2.7 เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ โดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกอื่น รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น เช่น การตรวจสอบบัญชี หรือการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือตามที่กฎหมายกำหนด
-ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
-ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.3 บุคลากรของบริษัทฯ และผู้สมัครงาน
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฐานตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4.3.1 เพื่อการรับสมัคร คัดเลือกและสรรหาพนักงาน
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.3.2 เพื่อจัดทำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ยกเลิกสัญญา หรือการต่อสัญญา เช่น สัญญาจ้างแรงงาน เป็นต้น และ
-ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.3.3 เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน เพื่อเป็นข้อมูลใช้ภายในบริษัทฯ หรือเปิดเผยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
-ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.3.4 เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การพิจารณามอบหมายงาน การโอนย้ายหน้าที่ การตักเตือนหรือลงโทษทางวินัย การประเมินผลงานของพนักงานประจำปี การเกษียณอายุ การจัดทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน และการทำแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
-ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.3.5 การฝึกอบรมต่าง เพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับพนักงาน
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

4.3.6 เพื่อใช้ประกอบการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น ให้แก่พนักงาน รวมถึงการหักเงินต่างๆ เช่น การหักภาษี ที่จ่าย เป็นต้น และการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนต่าง เช่น กองทุนประกันสังคมกองทุนเงินทดแทน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
-ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) 
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

4.3.7 เพื่อจัดให้มีการตรวจสุขภาพ การจัดทำประกันชีวิต และ/หรือ ประกันสุขภาพ และประโยชน์อื่น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน 
-ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)(การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับสุขภาพของพนักงานจากการตรวจสุขภาพประจำปี กรณีเป็นงานอันตรายตามกฎหมาย)
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.3.8 เพื่อออกหนังสือรับรองการทำงาน และดำเนินการอื่น ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
-ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

4.3.9 เพื่อการเลิกจ้างพนักงานและดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.4 ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทรัสต์ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล/ฐานตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4.4.1 เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัทฯ และประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน
- ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.4.2 เพื่อบันทึกข้อมูลล่าสุดของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนกองทรัสต์และเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนกองทรัสต์
- ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
- ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.4.3 เพื่อใช้ในการเรียกประชุม จัดการประชุม และการจัดเตรียมและเสนอวาระตามกฎหมาย เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติในวาระต่าง และจัดทำรายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหน่วยลงทุนกองทรัสต์
- ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
- ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.4.4 เพื่อจัดทำรายงานต่าง ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนกองทรัสต์ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่อหน่วยงานของรัฐและสาธารณชน รวมทั้งรายงานประเมินความพึงพอใจ 
- ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
- ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.4.5 เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนกองทรัสต์
- ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
- ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.4.6 เพื่อจัดทำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาต่าง และการทำนิติกรรมใด ในนามบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจเพื่อการดังกล่าว
-ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.4.7 เพื่อการจ่ายเงินต่าง เช่น การทำเบิกจ่ายค่าสินค้าและบริการ ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น รวมถึงการทวงถาม และ การรับชำระเงิน 
-ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.4.8 เพื่อการจัดเตรียมและยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่าง คำร้องหรือเอกสารใด กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการมอบอำนาจเพื่อการดังกล่าว
- ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
- ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

4.4.9 ดำเนินการในทางคดีใด เช่น ยื่นฟ้อง ยื่นคำให้การ ข้อต่อสู้ และฟ้องแย้ง ที่เกี่ยวกับคำฟ้อง การถอนฟ้อง ประนีประนอมยอมความ และการบังคับคดี เป็นต้น รวมทั้งการมอบอำนาจเพื่อการดังกล่าว
- ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
- ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.5 ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น/ บุคคลอื่นๆ ที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล/ฐานตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4.5.1 เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัทฯ และประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.5.2 เพื่อจัดเตรียมข้อมูล ดำเนินงานและจัดกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ 
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.5.3 เพื่อการเบิกจ่ายเงินต่าง เช่น เงินบริจาค เป็นต้น
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.5.4 เพื่อจัดทำรายงาน เช่น รายงานความยั่งยืน รายงานประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น หรือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ของบริษัทฯ
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.5.5 เพื่อการตรวจสอบการขอเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.6 บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ หรือหน่วยงาน
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล/ฐานตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
4.6.1 เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัทฯ และประโยชน์ในการติดต่อประสานงาน
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.6.2 เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ และเพื่อการตลาด
- ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.6.3 เพื่อการขยายโอกาสการลงทุน
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.6.4 เพื่อการคัดเลือกคู่ค้า
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.6.5 เพื่อการจัดเลี้ยง จัดประชุม รวมถึงการนำเสนอผลงาน
-ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.6.6 เพื่อจัดทำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกสัญญาต่าง และการทำนิติกรรมใด ในนามบริษัทฯ รวมทั้ง การมอบอำนาจเพื่อการดังกล่าว
- ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.6.7 เพื่อการจัดเตรียมและยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่าง คำร้องหรือเอกสารใด กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดเก็บใบอนุญาตและเอกสารทางราชการ
- ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.6.8 เพื่อใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการจดทะเบียนสิทธิการเช่า รวมทั้งการมอบอำนาจเพื่อดำเนินการดังกล่าวด้วย
- ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
(การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ “สัญชาติ” ของลูกค้าผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์)
ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.6.9 เพื่อจัดทำรายงาน เช่น รายงานประเมินความพึงพอใจ รายงานการตรวจสอบคู่ค้า รายงานการตรวจสอบมาตรฐาน ISO หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE/EIA/EHIA) หรือรายงานอื่น ตามที่กฎหมายกำหนด และ/หรือส่งรายงานดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.6.10 เพื่อการตรวจสอบการดำเนินการของคู่ค้า เช่น การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการขอเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน เป็นต้น
- ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
- ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.6.11 เพื่อการทวงถาม การรับชำระเงินและจ่ายเงินต่าง
- ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
- ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)

4.6.12 ดำเนินการในทางคดีใด เช่น ยื่นฟ้อง ยื่นคำให้การ ข้อต่อสู้ และฟ้องแย้ง ที่เกี่ยวกับคำฟ้อง การถอนฟ้อง ประนีประนอมยอมความ และการบังคับคดี เป็นต้น รวมทั้งการมอบอำนาจเพื่อการดังกล่าว
- ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
- ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
4.6.13 เพื่อตรวจสอบการดำเนินการของบริษัทฯ ในด้านต่าง โดยบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกอื่น รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้น เช่น การตรวจสอบบัญชี หรือการตรวจสอบที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
ฐานการปฏิบัติตามสัญญา (Contractual Basis)
ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)


5. ระยะเวลาที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และอาจจัดเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เราต้องจัดเก็บหรือตามอายุความทางกฎหมาย แล้วแต่กรณี โดยจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งในเชิงองค์กรและเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยขัดต่อกฎหมาย และการป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสูญหาย เสียหาย หรือถูกทำลาย

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรืออนุญาตให้เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการประมวลผลตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ


6. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจได้รับการเปิดเผยแก่บุคคลใดบ้าง

โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเปิดเผยเพื่อประมวลผลโดยบุคลากรของเราเท่านั้น ซึ่งจะจำกัดเฉพาะบุคลากรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง หรือมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น 

อย่างไรก็ดี เราอาจเปิดเผยหรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลอื่น ในกรณีดังต่อไปนี้

บุคคลที่บริษัทฯ เปิดเผยหรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูล/คำอธิบาย

บริษัทในเครือหรือในกลุ่ม
บริษัทในเครือหรือในกลุ่มของเรา ซึ่งรวมถึงบุคลากรของบริษัทในเครือหรือในกลุ่มดังกล่าวตามที่ระบุในเอกสารแนบ
ผู้ให้บริการของเรา
เช่น ผู้ให้บริการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและระบบคลาวด์  ผู้ให้บริการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัย ผู้ให้บริการรับฝากเอกสารในรูปแบบกระดาษและทำลายเอกสาร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านการเงินและผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ให้บริการด้านการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้ให้บริการด้านธุรกิจประกันชีวิตและประกันสุขภาพ โรงพยาบาลที่ให้บริการด้านการตรวจสุขภาพ ธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการ ด้านการเงิน ผู้ให้บริการด้านการจัดหางาน เว็บไซต์จัดหางาน เว็บไซต์ รับสมัครงานต่าง และผู้ให้บริการด้านการประเมินการทำงานและคำนวณผลประโยชน์พนักงาน เป็นต้น
ลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ
ลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบุคลากรของบุคคลดังกล่าวที่มีความจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บุคคลหรือหน่วยงานที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย
เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศาล พนักงานสอบสวน หน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น การนิคมอุตสาหกรรม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น และเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่บังคับใช้กฎหมายอื่น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวม โอน หรือปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
ผู้ลงทุน ผู้ตรวจสอบ และที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจของเรา
บุคลคลอื่น ที่เราอาจเปิดเผย
ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ เช่น พนักงาน หรือบุคคลภายนอกอื่น (รวมถึงผู้แทนหรือตัวแทนของบุคคล) ที่ได้รับความเสียหาย ถูกกระทำละเมิด หรือเป็นผู้เสียหายในการกระทำความผิดอาญา ซึ่งได้ดำเนินการร้องขอตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด
สาธารณชน
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ในรายงานต่าง ของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน
ทรัสตี
ทรัสตีผู้กำกับดูแลกองทรัสต์ที่มีสัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์กับบริษัทฯ

ในกรณีที่บุคคลข้างต้นได้รับการเปิดเผยหรือได้รับอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเรา เราจะควบคุมให้บุคคลเหล่านั้นประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่เราแจ้งให้ท่านทราบเท่านั้น รวมทั้งต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ โดยจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ


7. กรณีที่เราอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล การติดต่อสื่อสาร หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ  เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ เราจึงได้คัดสรรและปฏิบัติตามมาตรการต่าง เพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด


8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ดังต่อไปนี้

สิทธิในการถอนความยินยอม หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือ
มีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ดำเนินการไปแล้วโดยชอบ
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา และขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือเป็นข้อมูลที่เราสามารถเก็บรวมรวมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากท่านเนื่องจากเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น 
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด อย่างไรก็ดี เราขอสงวนสิทธิในการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่านก่อนการพิจารณา คำขอ และเราอาจปฏิเสธคำขอของท่านในบางกรณีเมื่อกฎหมายอนุญาตให้เราสามารถปฏิเสธได้

หากท่านต้องการใช้สิทธิข้างต้น ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ ได้ตามช่องทางที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ 

นอกจากนี้ ท่านยังมี สิทธิในการร้องเรียน ต่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการผู้มีอำนาจ หากท่านเชื่อว่าเรา เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


9. การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะพิจารณาทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ และอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางช่องทางที่เหมาะสม


10. ช่องทางติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ 

บุคคลผู้ติดต่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ที่อยู่: บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)700 หมู่ 1 .คลองตำหรุ .เมือง .ชลบุรี 20000
อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรศัพท์: 02-792-0000 

รายชื่อบริษัทในเครือหรือในกลุ่มอมตะ

1. บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท อมตะ ซิตี้ ระยอง จำกัด

3. บริษัท อมตะ ยู จำกัด

4. บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

5. บริษัท อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำกัด

6. บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)

7. บริษัท อมตะ ซัมมิท รีทส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ร่วมสร้างอนาคตไปกับอมตะ

AMATA

Contact us for more details.

Thailand
+66 38 939 007
Vietnam

+84 251 3991 007 (South)
+84 203 3567 007 (North)

Myanmar
+95 1 230 5627
Laos

+85 620 5758 0007

© AMATA CORPORATION PCL. All rights reserved.  Web by Toneyes  Web by Toneyes